VÝROBCOVIA ELEKTRINY

Výrobcovia elektriny

Naša spoločnosť už dlhé roky vykupuje elektrinu, vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Ide najmä o fotovoltické elektrárne, malé vodné elektrárne, kogeneračné jednotky a veterné elektrárne. V súvislosti so zmenou legislatívy (Zákon č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby; Zákon č.251/2012 Z.z.o energetike)  je možné predávať prebytky elektriny, vyrobenej v lokálnych zdrojoch. Taktiež domácnosti majú možnosť predaja prebytkov elektriny, vyrobenej v tzv. malých zdrojoch.

 

Výhody spolupráce s nami:

 

  • Individuálny prístup, produkty šité na Vašu mieru
  • Bezplatné poradenstvo
  • 100% realizácia prechodu do našej bilančnej skupiny na základe plnej moci
  • Samozrejmosťou je prevzatie zodpovednosti za odchýlku

 

Ponúkame 2 možnosti výkupu Vašej elektriny:

  • s pevnou výkupnou cenou, ktorá bude platná počas celého zmluvného obdobia nezávisle na vývoji cien elektriny na trhu
  • s pohyblivou cenou, ktorá bude odvodená od aktuálnych cien na dennom trhu, , prehľad cien môžete nájsť na tomto odkaze
  • pri zdrojoch nad 100kW možnosť individuálneho produktu „šitého na mieru“

 

V prípade záujmu vyplňte KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

LOKÁLNY ZDROJ (LZ)

Lokálny zdroj si môže vybudovať právnická ale aj fyzická osoba. Jeho veľkosť je obmedzená hodnotou maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) a môže byť vybudovaný len na existujúcom odbernom mieste. Úpravou legislatívy, platnou od 1.4.2022 je možný režim maximalizovanej výroby až do výšky MRK a predajom veľkej časti vyrobenej elektriny Výkupcovi.

Limity pre LZ sú:

  • Min 10 kW – do tejto hranice ide o malý zdroj
  • 100 kW – do tejto hranice možno realizovať bez pripojenia na IS príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS)
  • 5 000 kW – nad túto hranicu je potrebné povolenie MH SR na výstavbu

 

Postup pri realizácii:

Metodický postup realizácie je uvedený na webových sídlach jednotlivých PDS:

 

MALÝ ZDROJ

Je to zdroj do 10kW, má zjednodušený postup realizácie, vhodný najmä pre domácnosti.

Bližšie informácie pre výrobcov elektriny nájdete na tomto odkaze.

 

Postup pri realizácii:

Metodický postup je uvedený na webových sídlach jednotlivých PDS: