Dodávateľ elektriny a plynu


Mnohé firmy už zistili, že zmena dodávateľa nie je komplikovaný proces a je možné ušetriť niekedy aj výrazné financie na nákupe elektriny a plynu.

Naša spoločnosť Vám v tejto snahe rada vyjde v ústrety, a to nielen samotnou cenou komodity, ale i bezplatným poradenstvom. Medzi ďalšie výhody spolupráce s našou spoločnosťou patrí i možnosť výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ako i možnosť dodávok do prevádzok v rámci SR i ČR s využitím všetkých synergických efektov.  

Všeobecne platí že čím viac odberných miest, tým lepšia môže byť cena, má preto význam združovať sa viacerým firmám, klastrom a podobne a nakupovať jednotne.

Ak chcete vypracovať ponuku na elektrinu, vyplňte prosím tento formulár  (Údaje pre vyplnenie nájdete vo Vašej faktúre za elektrinu), prípadne nás priamo kontaktujte na e-mail.

Cena silovej elektriny pre rok 2022 je uvedená v  cenníku. Pre veľkoodberateľov stanovujeme cenu individuálne.

Cenník elektriny 2021

Cenník elektriny 2020

Cenník elektriny pre zraniteľných odberateľov 2019

Cenník elektriny pre zraniteľných odberateľov 2020

Cenník elektriny pre zraniteľných odberateľov 2021

Cena plynu pre maloodber pre rok 2022 je uvedená v cenníku. Pre strednoodber a veľkoodber stanovujeme cenu individuálne. V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte na e-mail.

Cenník plynu 2021

Cenník plynu 2020

Cenník plynu pre zraniteľných odberateľov 2020

Cenník plynu pre zraniteľných odberateľov 2021

Celý proces zmeny Vás nestojí ani čas, ani peniaze, na základe splnomocnenia vybavíme všetko za Vás, ide len o to rozhodnúť sa a následne už len platiť menej. Okrem nižšej ceny elektriny resp. plynu Vám naša spoločnosť poskytuje aj bezplatné poradenstvo na optimalizáciu tarifov, veľkosti ističov apod, na základe ktorého môžete usporiť ešte viac.

Referenčný list

Obchodné podmienky pre odberateľov elektriny a plynu:

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny mimo malých podnikov

Všeobecné obchodné podmienky dodávky plynu mimo malých podnikov

Cenník externých služieb - elektrina

Cenník externých služieb - plyn

Informácia o novej štruktúre taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu od 1.1.2017.

Legislatíva

Legislatívne prostredie v Slovenskej republike je upravené dvomi základnými zákonmi:

  • Zákonom č. 107/2007 Z.z. z 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  • Zákonom 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 112/2008) - upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru nad podnikaním v energetike
  • Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Na tieto základné zákony nadväzuje

  • Nariadenie vlády 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou - podmienky prístupu a pripojenia účastníka k sústave, cezhraničného obchodu, distribúcie elektriny, dodávky elektriny, podporných služieb, prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
  • Prevádzkový predpis prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS a.s.)
  • Prevádzkové predpisy prevádzkovateľov distribučných sústav (ZSE-Distribúcia a.s., Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., VSD a.s.)

Už 17 rokov na Slovenskom trhu

OTÁZKY A ODPOVEDE

Aké sú poplatky za zmenu dodávateľa elektriny/plynu?
Na zmenu dodávateľa má odberateľ právo zo zákona a za túto zmenu sa neplatí.
Aké sú poplatky za novú zmluvu o pripojení?
Z dôvodu preregistrácie starších odberných miest príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať vytvorenie novej zmluvy o pripojení pre takéto odberné miesto. V takomto prípade sa pripojovacie poplatky neplatia, uvedený proces je len administratívny a plne Vám s ním pomôžeme.
Je potrebná zmena/výmena fyzických zariadení?
Pri zmene dodávateľa nie je potrebné meniť technické zariadenia, (drôty, kabeláž, elektromery, plynomery..), tieto sú stále vo vlastníctve Prevádzkovateľa distribučnej sústavy a V-Elektra si tieto zariadenia "prenajíma".
Kto bude mojim partnerom v komunikácii?
V prípade Zmluvy o združených dodávkach elektriny/plynu je partnerom pre všetky otázky a problémy týkajúce sa elektriny V-Elektra, v prípade Zmluvy o dodávke elektriny/plynu je v prípade otázok týkajúcich sa distribúcie lepšie obrátiť sa priamo na prevádzkovateľa DS. Aj v tomto prípade Vám však vieme pomôcť vyriešiť Vaše problémy. Kontakty na oprávnené osoby sú uvedené v ponuke aj v zmluve, prípadne sa kedykoľvek môžete obrátiť na adresu sales@v-elektra.com resp. plyn@v-elektra.com a my Vás budeme kontaktovať späť.
Čo keď skrachujete, prestanete dodávať...?
V takomto prípade je potrebné si uvedomiť že dodávka elektriny/plynu odberateľovi pokračuje, t.j.nedochádza k vypnutiu alebo odpojeniu odberateľa a dodávateľom sa stáva "Dodávateľ poslednej inštancie", ktorým je zvyčajne SSE, VSE a  ZSE resp. pri plyne SPP a.s., ktorý dodáva elektrinu/plyn za cenu, ktorej strop je určený URSO. O tejto skutočnosti je odberateľ informovaný a má 3 mesačnú lehotu na uzatvorenie kontraktu s novým dodávateľom. Riziko  odberateľa spočíva v rozdiele ceny medzi našou zmluvou a cenami, za ktoré nakúpi elektrinu/plyn od "dodávateľa poslednej inštancie" resp. nového dodávateľa.