Dodávateľ elektriny a plynu

Oznam  o ukončení dodávok elektriny pre odberateľov v domácnosti

 

Vážení odberatelia,
V súlade s rozhodnutím Valnej hromady našej spoločnosti zo dňa 19.9.2018 Vám chceme oznámiť, že naša spoločnosť ku dňu 31.12.2018 ukončuje dodávky elektriny pre odberateľov v domácnostiach.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 043 4260 124.
Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a prajeme veľa úspechov!
    

V- Elektra Slovakia, a.s.


Mnohé domácnosti už zistili, že zmena dodávateľa energií nie je vôbec komplikovaný proces a je tak možné ušetriť niekedy aj výrazné finančné prostriedky.

Naša spoločnosť Vám v tejto snahe rada vyjde v ústrety, a to nielen samotnou cenou komodity, ale i bezplatným poradenstvom.

V prípade Vašej potreby ďalších informácií alebo vypracovania cenovej ponuky nás kontaktujte priamo alebo na e-mail.

Celý proces zmeny dodávateľa Vás nestojí ani čas, ani peniaze, na základe splnomocnenia vybavíme všetko za Vás, ide len o to rozhodnúť sa a následne už len platiť menej. Okrem nižšej ceny elektriny resp. plynu Vám naša spoločnosť poskytuje aj bezplatné poradenstvo na optimalizáciu tarifov, veľkosti ističov apod, na základe ktorého môžete usporiť ešte viac. Zemný plyn do domácnosti nedodávame.

Cena silovej elektriny pre zraniteľných odberateľov pre rok 2017 je uvedená v cenníku.

Cenník elektriny pre zraniteľných odberateľov 2018 (domácnosti)

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti

Cenník externých služieb - elektrina

Cenník externých služieb - plyn

Legislatíva

Legislatívne prostredie v Slovenskej republike je upravené dvomi základnými zákonmi:

  • Zákonom č. 107/2007 Z.z. z 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
  • Zákonom 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 112/2008) - upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru nad podnikaním v energetike
  • Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Na tieto základné zákony nadväzuje

  • Nariadenie vlády 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou - podmienky prístupu a pripojenia účastníka k sústave, cezhraničného obchodu, distribúcie elektriny, dodávky elektriny, podporných služieb, prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
  • Prevádzkový predpis prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS a.s.)
  • Prevádzkové predpisy prevádzkovateľov distribučných sústav (ZSE-Distribúcia a.s., Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., VSD a.s.)

Už 17 rokov na Slovenskom trhu

OTÁZKY A ODPOVEDE

Aké sú poplatky za zmenu dodávateľa elektriny/plynu?
Na zmenu dodávateľa má odberateľ právo zo zákona a za túto zmenu sa neplatí.
Aké sú poplatky za novú zmluvu o pripojení?
Z dôvodu preregistrácie starších odberných miest príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže požadovať vytvorenie novej zmluvy o pripojení pre takéto odberné miesto. V takomto prípade sa pripojovacie poplatky neplatia, uvedený proces je len administratívny a plne Vám s ním pomôžeme.
Je potrebná zmena/výmena fyzických zariadení?
Pri zmene dodávateľa nie je potrebné meniť technické zariadenia, (drôty, kabeláž, elektromery, plynomery..), tieto sú stále vo vlastníctve Prevádzkovateľa distribučnej sústavy a V-Elektra si tieto zariadenia "prenajíma".
Kto bude mojim partnerom v komunikácii?
V prípade Zmluvy o združenej dodávke elektriny/plynu je partnerom pre všetky otázky a problémy týkajúce sa elektriny/plynu V-Elektra, v prípade Zmluvy o dodávke elektriny/plynu je v prípade otázok týkajúcich sa distribúcie lepšie obrátiť sa priamo na prevádzkovateľa DS. Aj v tomto prípade Vám však vieme pomôcť vyriešiť Vaše problémy. Kontakty na oprávnené osoby sú uvedené v ponuke aj v zmluve, prípadne sa kedykoľvek môžete obrátiť na adresu sales@v-elektra.com  resp. plyn@v-elektra.com  a my Vás budeme kontaktovať späť.
Čo keď skrachujete, prestanete dodávať...?
V takomto prípade je potrebné si uvedomiť že dodávka elektriny/plynu odberateľovi pokračuje, t.j.nedochádza k vypnutiu alebo odpojeniu odberateľa a dodávateľom sa stáva "Dodávateľ poslednej inštancie", ktorým je zvyčajne SSE, VSE a ZSE (pri plyne SPP a.s.), ktorý dodáva elektrinu/plyn za cenu, ktorej strop je určený URSO. O tejto skutočnosti je odberateľ informovaný a má 3 mesačnú lehotu na uzatvorenie kontraktu s novým dodávateľom. Riziko  odberateľa spočíva v rozdiele ceny medzi našou zmluvou a cenami, za ktoré nakúpi elektrinu/plyn od "dodávateľa poslednej inštancie" resp. nového dodávateľa.